Informacje prawne

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY


1. Definicje

„Sprzedający”: Solar Screen International S.A., spółka z siedzibą przy 18 rue du Commerce, L-3895 Foetz, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek (RCS) w Luksemburgu pod numerem B-22286.

„Produkty”: Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego.

„Usługi’”: Wszystkie usługi oferowane przez Sprzedającego, w tym, ale nie wyłącznie, usługa dostarczania produktów, instalowania produktów, doradztwo techniczne dotyczące materiałów koniecznych do instalacji produktów przez strony trzecie, usługi marketingowe oraz szkolenia.

„Produkty/Usługi”: Produkty i usługi łącznie.

„Kupujący”: Każda strona działająca jako Kupujący Produkty lub Usługi Sprzedającego lub działająca jako podwykonawca albo dystrybutor Sprzedającego i nabywająca te Produkty/Usługi w tym charakterze.


2. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży Produktów lub Usług Kupującemu przez Sprzedającego. Zastępują one wszystkie ewentualne wcześniejsze ogólne warunki sprzedaży Sprzedającego. Ewentualne stosowanie ogólnych warunków Kupującego jest zatem wyraźnie wyłączone. Uznaje się, że akceptując i/lub realizując zamówienia u Sprzedającego, Kupujący przyjmuje niniejsze Warunki całości i bez żadnych zastrzeżeń. Odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży są możliwe wyłącznie za udzieloną na piśmie specjalną zgodą kierownictwa Sprzedającego.


Ewentualna nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży w żadnym wypadku nie powoduje nieważności pozostałych postanowień. W takim przypadku Strony dołożą wszelkich starań, aby zastąpić ewentualne nieważne postanowienia postanowieniami równoważnymi i ważnymi. 


3. Ceny, fakturowanie i płatności

Podawane i publikowane ceny są kwotami netto wyrażonymi w euro. Wszystkie podatki, opłaty i należności są płatne przez Kupującego, podobnie jak ewentualne opłaty pocztowe i koszty transportu. Każda faktura będzie wysyłana na adres wskazany w formularzu zamówienia. Przyjmuje się, że faktura została przyjęta, jeżeli w ciągu 15 dni od daty wysłania faktury Sprzedający nie otrzymał ostatecznego sprzeciwu na piśmie. O ile nie uzgodniono inaczej, faktury są płatne gotówką w siedzibie Sprzedającego w terminie 15 dni. Ajenci, przedstawiciele handlowi, podwykonawcy lub inni przedstawiciele Sprzedającego nie są upoważnieni do pobierania należności za faktury.


Niekompletne lub sporne dostawy nie uprawniają Kupującego do odroczenia płatności. Brak płatności faktury w terminie sprawia, że z mocy prawa i bez uprzedniego powiadomienia stają się wymagalne w trybie natychmiastowym:

bez uszczerbku dla możliwości dochodzenia przez Sprzedającego zwrotu kosztów ewentualnego postępowania sądowego.


Kary te nie wpływają na wymagalności długu i nie wymagają zwrotu przedmiotowych Produktów.


4. Zamawianie i dostawa Produktów/Usług

4.1 Zamówienia

Wszystkie oferty cenowe na Produkty/Usługi są ważne tylko przez 30 dni po przesłaniu na piśmie Kupującemu, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Podpisując ofertę lub formularz zamówienia, Kupujący zobowiązuje się ostatecznie i nieodwołanie co do przedmiotu zamówienia. Wprowadzanie zmiany w zamówieniu czy anulowanie zamówień na żądanie Kupującego będą skuteczne wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedającego. Wszystkie koszty wynikające z takich zmian lub anulowania są pokrywane przez Kupującego.


Dla każdego zamówienia Sprzedający ma prawo żądać zaliczki lub wymagać pełnej zapłaty całkowitej ceny. W takim przypadku zamówienie będzie ważne i zostanie zrealizowane po zapłacie zaliczki lub pełnej ceny. Zapłata żądanej zaliczki lub pełnej ceny jest każdorazowo równoznaczne z zaakceptowaniem oferty lub formularza zamówienia.


W przypadku gdy zamówienie jest sprzeczne z porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami lub z przepisami prawnymi i regulacjami, lub jeśli Kupujący nie wywiązuje się z powinności względem Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania zamówienia całkowicie lub częściowo, zachowując przy tym wniesioną zaliczkę lub całą zapłaconą kwotę. W przypadku zmian technicznych wprowadzanych w Produkcie/Usługach lub zmian warunków ekonomicznych, Sprzedający zastrzega sobie także podczas realizacji zamówienia prawo wprowadzenia w każdej chwili zmian lub dodatkowych funkcji w Produktach/Usługach. Niemniej jednak w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian poszczególnych charakterystyk, Sprzedający gwarantuje równoważną funkcjonalność i osiągi Produktu/Usługi.

 

4.2 Dostawa/Udostępnienie

Data lub termin dostawy, udostępnienia i realizacji są przekazywane przez Sprzedającego po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego. Daty i terminy są podawane orientacyjnie i nie są wiążące dla Sprzedającego, chyba że wyraźnie uzgodniono to inaczej na piśmie. Jakiekolwiek przekroczenie tej daty lub terminu nie może w żadnym przypadku skutkować karami, odszkodowaniami ani anulowaniem zamówienia.


O ile strony nie ustaliły inaczej, dostawa odbywa się z zakładu / Ex Works („EXW” — Incoterms 2011), czyli z Foetz (Luksemburg). Transport i dostawa odbywają się zawsze na koszt i ryzyko Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo wykonania częściowej dostawy, udostępnienia lub realizacji oraz wystawiania odpowiednich faktur częściowych.


Kupujący zobowiązuje się do umożliwienia efektywnej dostawy, odbioru i realizacji Produktów/Usług. Kupujący ponosi w pełni prawa i bez uprzedniego powiadomienia koszty i ryzyko związane ze wszystkimi Produktami, które nie są zaakceptowane ostatecznie przez niego lub przez upoważnioną przez niego osobę z ustaloną datą i za wszystkie Usługi, które nie mogą być wykonane, niezależnie od miejsca, w którym znajdują się Produkty i niezależnie od miejsca, w którym mają być wykonane Usługi, w tym również w fabryce Sprzedającego, jego ajentów czy podwykonawców. Wszystkie związane z tym koszty (koszty transportu, magazynowania i inne) będą fakturowane zgodnie z prawem i bez uprzedniego powiadamiania Kupującego licząc od ustalonej daty (początkowej). To, że Produkty nie zostały usunięte lub w definitywnie zaakceptowane lub to, że usługi nie mogły zostać zrealizowane z datą (początkową) nie ma żadnego wpływu na wymagalność uzgodnionej ceny.

 

4.3 Zastrzeżenie własności

Produkty (nawet jeżeli zostały dostarczone w celu wykonania Usług) pozostają własnością Sprzedającego do czasu, gdy Kupujący opłaci odnośną fakturę lub faktury, bez względu na przeniesienie ryzyka. Kupujący zobowiązuje się do poszanowania praw Sprzedającego względem stron trzecich oraz do niezbywania, niemodyfikowania ani niewbudowywania Produktów przed pełną zapłatą ceny zakupu bez pisemnej zgody Sprzedającego. W przypadku odsprzedaży Produktów przez Kupującego osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie przed pełnym opłaceniem odnośnej faktury lub faktur, uznaje się, że należność dla Kupującego zostaje przeniesiona na Sprzedającego (ustawa Wielkiego Księstwa Luksemburga z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie klauzul dotyczących zachowania prawa własności w umowach sprzedaży i zmieniająca niektóre przepisy Kodeksu spółek handlowych).

 

5. Gwarancja

Przejęcie w posiadanie lub przyjęcie do wykonania Produktów/Usług obejmuje wszystkie widoczne wady w stosunku do Sprzedającego. Kupujący jest również zobowiązany sprawdzić ilość/jakość/stan Produktów przy ich dostawie. W przypadku braku odnośnego pisemnego zawiadomienia podczas dostawy uznaje się, że dostawa została zrealizowana prawidłowo.


Ogólne Warunki Gwarancji i Odpowiedzialności są dostępne na życzenie. Są one aktualizowane corocznie w oparciu o zmiany w gwarancjach udzielanych przez producentów lub pojawienie się nowych pozycji w asortymencie.


Gwarancja na folie na szyby jest udzielana, jeśli (i) folia została nałożona przez instalatora zatwierdzonego przez Sprzedającego, (ii) instalator dokonał właściwego wyboru folii zgodnie z potrzebami użytkownika–klienta i przestrzegał warunków jej nakładania, zwłaszcza w przypadku folii umieszczanych na zewnątrz, (iii) użytkownik końcowy przestrzegał zaleceń dotyczących konserwacji folii (częstość), zwłaszcza w przypadku folii umieszczanych na zewnątrz, (iv) reklamacja jest zasadna i wykazuje we właściwy sposób wadliwość folii, (v) wadliwość stwierdzono w okresie gwarancji rozpoczynającym się z datą instalacji i (vi) certyfikat gwarancji wypełniony przez instalatora został przesyłany do sprzedawcy w ciągu 30 dni od daty instalacji.


Gwarancja na rolety przeciwsłoneczne jest udzielana, jeśli (i) roleta przeciwsłoneczna została zainstalowana przez instalatora zatwierdzonego przez Sprzedającego, (ii) instalator dokonał właściwego wyboru folii i systemu zgodnie z potrzebami użytkownika–klienta i przestrzegał warunków jej nakładania, (iii) użytkownik końcowy przestrzegał zaleceń dotyczących konserwacji folii, (iv) reklamacja jest zasadna i wykazuje we właściwy sposób wadliwość folii, (v) wadliwość stwierdzono w okresie gwarancji (rozpoczynającym się z datą instalacji) i (vi) certyfikat gwarancji wypełniony przez instalatora został przesyłany do sprzedawcy w ciągu 30 dni od daty instalacji.


Na inne produkty Sprzedający udziela gwarancji na wszystkie ewentualne wady tylko w przypadku, gdy wada została zgłoszona przez Kupującego listem poleconym w ciągu 30 dni po wykrycia wady i jeżeli wada jest należycie uzasadniona, a Produkty nie zostały w tym czasie zbyte, przekształcone lub wbudowane. Po upływie tego 30-dniowego terminu żadna reklamacja nie będzie uwzględniana. Po dokonaniu należytego zgłoszenia wady Kupujący jest zobowiązany umożliwić Sprzedającemu zbadanie problemu i zapewnienie najbardziej odpowiedniego rozwiązania. Sprzedający będzie mieć w tym przypadku możliwość wyboru między naprawą i/lub wymianą (w razie potrzeby na równoważny produkt będący wynikiem zmian technicznych). Produkty będą odbierane przez Sprzedającego, a ich cena będzie zwracana wyłącznie wtedy, gdy naprawa lub wymiana nie będą mogły być wykonane. W takim przypadku Nabywcy nie przysługuje prawo do odszkodowania przekraczającego cenę zakupu Produktu.


Wszelkie roszczenia dotyczące odszkodowania lub egzekwowania gwarancji wygasają w każdym przypadku, gdy (i) Produkty były używane w inny sposób niż zgodnie z instrukcjami Sprzedającego lub w niewłaściwy sposób lub (ii) uszkodzenia Produktu zostały spowodowane podczas instalacji przez działanie siły wyższej lub przez Kupującego, jego pracowników lub agentów.


6. Prawo własności intelektualnej

W momencie realizacji zamówienia Produktów/Usług i podczas fizycznego przekazania Produktów/Usług w ramach zamówienia na Kupującego nie są przenoszone żadne prawa własności intelektualnej, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Kupujący nie ma zatem prawa samodzielnie kopiować Produktów w całości lub w części, odtwarzać ich w jakikolwiek sposób ani powoływać się na jakiekolwiek prawa własności intelektualnej (takie jak prawa odnoszące się do znaków towarowych) w ramach działań komunikacyjnych lub reklamowych; należą one wyłącznie do Sprzedającego, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Rysunki, plany i logo, które są lub będą tworzone w ramach realizacji zamówienia pozostają przez cały czas własnością intelektualną Sprzedającego. Kupujący nie może ich zbywać, kopiować, odtwarzać, przesyłać ani przekazywać stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.


7. Odpowiedzialność

Sprzedający nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, które Kupujący lub osoba trzecia mogłyby ponieść w wyniku awarii lub jakiegokolwiek nieprawidłowego działania Produktów lub nieprawidłowej realizacji oraz ich działanie po wdrożeniu, ani za szkody spowodowane przez opóźnione, niedokładne lub niekompletne dostawy, udostępnienie czy wykonanie Produktów/Usług, czy z powodu nieprawidłowych pomiarów, planów, szkiców czy specyfikacji dostarczonych przez Kupującego lub przez strony trzecie wyznaczone przez Kupującego, z wyjątkiem przypadków umyślnego lub rażąco niedbałego działania ze strony Sprzedającego, jego pracowników lub agentów. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również badań czynników słonecznych i zagrożeń termicznych, które Sprzedający przygotowuje dla Kupującego wyłącznie w celach informacyjnych


Sprzedający w żadnym wypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wynikowe i niematerialne wynikające z przerwania działalności. W przypadku odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, żadna rekompensata nie może nigdy przekraczać ceny Produktów/Usług.


8. Podwykonawstwo

Sprzedający jest uprawniony do korzystania z podwykonawców w zakresie dostawy, instalacji i wdrażania Produktów/Usług oraz, między innymi, zgodnie z normami, warunkami i wytycznymi.


9. Siła wyższa

Każde zamówienie Produktów/Usług może być wypowiedziane przez Sprzedającego niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego powiadomienia i bez odszkodowania lub realizacja zlecenia może być opóźniona, jeżeli zaistnieje sytuacja siły wyższej powstała po przyjęciu zamówienia, w następujących przypadkach (ale nie wyłącznie): spory pracownicze, katastrofy naturalne, pożar, mobilizacja, rekwizycja, embargo, zakaz transferu walut, powstanie, brak środków transportu, ogólny problem z zaopatrzeniem, ograniczenie zużycia energii oraz wszelkie inne zdarzenia, na które Sprzedający nie ma wpływu. Za przypadki działania siły wyższej uznaje się również: (czasowe) zaprzestanie działalności lub produkcji przez wytwórcę (części) produktów jak również wpływ przepisów prawnych, wykonawczych czy innych przepisów, które powodują, że pewne produkty (lub ich części) czy usługi nie mogą być realizowane lub oferowane.

 

10. Powiadomienia

Wszelkie powiadomienia wymieniane między Kupującym a Sprzedającym muszą mieć formą pisemną i być wysyłane na adres podany w potwierdzeniu zamówienia.


11. Zmiany

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży w dowolnym czasie. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji zamówienia, Sprzedający przedstawia zmieniony tekst do wiadomości Kupującego. W przypadku niezgłoszenia pisemnego sprzeciwu w terminie czternastu dni od dnia powiadomienia o zmianie tekstu, przyjmuje się, że Kupujący zaakceptował zmieniony tekst w taki sposób, że zmieniony tekst jest dla niego wiążący w okresie obowiązywania niniejszego zamówienia.


12. Dane osobowe

W ramach swojej działalności Sprzedający jest zbiera i przetwarza pewne dane osobowe Kupującego. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami prawnymi i wykonawczymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Z zasadami zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz z przysługującymi Kupującemu prawami w ich zakresie można zapoznać się w informacjach przeznaczonych dla Klientów i użytkowników serwisu Sprzedającego pod adresem https://www.solarscreen.eu/pl/privacy


13. Właściwa jurysdykcja — Prawo właściwe

Zamówienia Kupującego dotyczące Produktów/Usług i niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają wyłącznie prawu luksemburskiemu.

Wszelkie spory dotyczące sprzedaży lub Ogólnych Warunków Sprzedaży będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy właściwe w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburga).Ciasteczka cookies i inne technologie
Klikając „Akceptuję”, akceptujesz użycie plików cookie SolarScreen i stron trzecich, a także innych podobnych technologii w celu poprawy komfortu przeglądania, analizowania i mierzenia zaangażowania w nasze treści oraz oferowania bardziej trafnych reklam w SolarScreen i innych witrynach. Dowiedz się więcej o dostępnych opcjach i plikach cookie. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

AKCEPTUJĘ