Wettelijke vermeldingen

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Definities

‘Verkoper’: Solar Screen International S.A., met maatschappelijke zetel te 18 rue du Commerce, L-3895 Foetz en geregistreerd bij het Handelsregister van Luxemburg onder nummer B-22286.
‘Goederen’: Alle producten die door de verkoper worden aangeboden.
‘Diensten’: Alle door de Verkoper aangeboden Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, de levering van de Goederen, de installatie van de Goederen, technisch advies over de materialen die nodig zijn voor de installatie van de Goederen door derden, Marketingdiensten en opleidingen.
‘Goederen/Diensten’: Goederen en Diensten samen.
‘Koper’: Elke partij die optreedt als Koper van Goederen en/of Diensten van de Verkoper, of die optreedt als onderaannemer of distributeur van de Verkoper en die dergelijke Goederen/Diensten in die hoedanigheid verwerft.

2. Algemeen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door de Verkoper van Goederen en/of Diensten aan de Koper. Ze vervangen alle eventuele eerdere algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper. De eventuele toepassing van de algemene voorwaarden van de Koper wordt daarom uitdrukkelijk uitgesloten. Door een bestelling van de Verkoper te aanvaarden en/of uit te voeren, wordt de Koper geacht deze Algemene Verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan alleen worden afgeweken met een specifiek schriftelijk akkoord van de directie van de Verkoper.

De eventuele nietigheid van de ene of de andere bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de andere bepalingen tot gevolg hebben. De Partijen zullen in dat geval alles in het werk stellen om een eventuele nietige bepaling te vervangen door een gelijkwaardige en geldige bepaling.  

3. Prijzen, facturering en betaling

De aangegeven en weergegeven prijzen zijn nettobedragen uitgedrukt in euro. Alle belastingen, taksen of heffingen zijn ten laste van de Koper, evenals eventuele verzend- of transportkosten. Elke factuur wordt verzonden naar het adres dat op de bestelbon is vermeld. Elke factuur wordt geacht te zijn aanvaard bij afwezigheid van een schriftelijke en definitieve betwisting binnen 15 dagen na verzending van de factuur. Tenzij anders overeengekomen, zijn facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper en binnen 15 dagen. Agenten, handelsvertegenwoordigers, onderaannemers of andere agenten van de Verkoper zijn niet bevoegd om facturen te innen.

Een onvolledige of betwiste levering geeft de Koper echter geen recht op uitstel van betaling. Niet-betaling op de vervaldag van de factuur maakt het volgende onmiddellijk opeisbaar, van rechtswege en zonder ingebrekestelling:
-elk onbetaald saldo van alle andere facturen, zelfs facturen die nog niet vervallen zijn;
-elk bedrag dat op de vervaldag nog niet betaald is, resulterend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, in de betaling van een boete in de vorm van een rente per maand (waarbij elke begonnen maand wordt beschouwd als een volledige maand) gelijk aan de rente die de Europese Centrale Bank toepast op haar meest recente herfinancieringstransactie, verhoogd met 10 procentpunten;
-een forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten van 40 euro, en de opschorting van alle lopende bestellingen,
onverminderd de mogelijkheid voor de Verkoper om de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure te laten terugbetalen.

Deze boetes hebben geen invloed op de invorderbaarheid van de schuld en vereisen geen terugroeping van het betreffende Goed (de betreffende Goederen).

4. Bestelling en levering van de Goederen/Diensten
4.1 Bestelling


Alle prijsoffertes voor de Goederen/Diensten zijn slechts geldig gedurende 30 dagen nadat ze schriftelijk aan de Koper zijn verzonden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Door ondertekening van de offerte of de bestelbon verbindt de Koper zich definitief en onherroepelijk tot de bestelling. Wijzigingen in de bestelling of annuleringen op verzoek van de Koper zijn alleen geldig met schriftelijke toestemming van de Verkoper. Alle kosten die voortvloeien uit dergelijke wijzigingen of annuleringen zijn voor rekening van de Koper.

De Verkoper heeft het recht om voor elke bestelling een voorschot te vragen of om volledige betaling van het totale bedrag te vorderen. In dat geval is de bestelling pas geldig en wordt deze pas uitgevoerd na de respectieve betaling van het voorschot of van het totale bedrag. De betaling van het gevraagde voorschot of het bedrag wordt in ieder geval beschouwd als aanvaarding van de offerte of de bestelbon.

In het geval dat de bestelling in strijd is met de openbare orde, de goede zeden of een wettelijke of reglementaire bepaling, of als de Koper zijn verplichtingen jegens de Verkoper niet nakomt, behoudt de Verkoper zich het recht voor om of de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren met behoud van het voordeel van het voorschot of het reeds betaalde bedrag. In geval van een technische evolutie van de Goederen/Diensten of van de economische omstandigheden, behoudt de Verkoper zich ook het recht voor om tijdens de uitvoering van een bestelling op elk moment wijzigingen of aanvullingen aan te brengen aan de specifieke eigenschappen van de Goederen/Diensten. De Verkoper garandeert echter in geval van een mogelijke wijziging van een specifieke eigenschap dat de functies en prestaties van de Goederen/Diensten gelijkwaardig blijven.

4.2 Levering/Terbeschikkingstelling

De Verkoper deelt een datum of termijn voor de levering, terbeschikkingstelling en uitvoering mee bij de bevestiging van de bestelling door de Verkoper. De data en termijnen worden louter ter informatie vermeld en binden de Verkoper niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Overschrijding van deze datum of termijn kan in geen geval leiden tot een boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling.

Tenzij tussen Partijen een andere plaats van levering is overeengekomen, vindt de levering plaats Ex Works ("EXW" - Incoterms 2011), namelijk te Foetz (Luxemburg). Alle transport of levering geschiedt voor rekening en risico van de Koper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deelleveringen, gedeeltelijke terbeschikkingstellingen of uitvoeringen te doen en de bijbehorende deelfacturen op te maken.

De Koper is verplicht om een effectieve levering, ontvangst of uitvoering van de Goederen/Diensten mogelijk te maken. De Koper draagt van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving de kosten en het risico van alle Goederen die niet definitief door hem of door een bevoegde persoon op de overeengekomen datum zijn aanvaard of van alle Diensten die niet kunnen worden uitgevoerd, ongeacht waar de Goederen zich bevinden en ongeacht de locatie waar de Diensten moeten worden uitgevoerd, inclusief in de fabriek van de Verkoper, zijn aangestelden/onderaannemers. Alle daaruit voortvloeiende kosten (transportkosten, opslagkosten e.d.) worden van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving vanaf de overeengekomen (start)datum aan de Koper gefactureerd. Het feit dat de Goederen niet worden opgehaald of definitief worden aanvaard of het niet toestaan van de uitvoering van de Diensten op de (start)datum heeft geen invloed op de invorderbaarheid van de overeengekomen prijs.

4.3 Eigendomsvoorbehoud


De Goederen (zelfs als ze zijn geleverd voor het uitvoeren van Diensten) blijven eigendom van de Verkoper totdat de Koper de betreffende factuur (facturen) volledig heeft betaald, ongeacht de risico-overdracht. De Koper verbindt zich ertoe de rechten van de Verkoper jegens derden te respecteren en de Goederen niet te vervreemden, om te vormen of in te bouwen vóór de volledige betaling van de aankoopprijs, behalve met schriftelijke toestemming van de Verkoper. In geval van doorverkoop van deze Goederen door de Koper aan derden vóór de volledige betaling van de betreffende factuur (facturen), en in welke vorm dan ook, wordt de schuldvordering van de Koper geacht te zijn overgedragen aan de Verkoper (wet van het Groothertogdom Luxemburg van 31 maart 2000 betreffende de gevolgen van clausules inzake eigendomsvoorbehoud in verkoopcontracten en tot wijziging van bepaalde bepalingen van het Wetboek van Koophandel).

5. Garantie

Het in bezit nemen van de Goederen/uitvoeren van de Diensten dekt alle zichtbare gebreken ten aanzien van de Verkoper. De Koper is ook verplicht om de hoeveelheid/kwaliteit/goede staat bij levering van de Goederen te controleren. Indien hierover bij levering geen schriftelijke opmerking wordt gemaakt, wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd.

De Algemene Garantie- en Aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar. Deze worden elk jaar up-to-date gemaakt op basis van verschillen in de garanties verleend door de fabrikanten of bij de komst van nieuwe productreferenties in het assortiment.

De garantie met betrekking tot raamfolies is van toepassing indien (i) de folie is aangebracht door een plaatser die is goedgekeurd door de Verkoper, (ii) de plaatser de juiste folie heeft gekozen in overeenstemming met de behoeften van de gebruiker en de plaatsingsvoorwaarden ervan heeft nageleefd, in het bijzonder voor buitenfolies, (iii) de eindgebruiker de onderhoudsaanbevelingen (frequenties) van de folies in acht heeft genomen, vooral voor buitenfolies, (iv) de klacht gegrond is en duidelijk het defect van de folie aangeeft, (v) het defect wordt vastgesteld tijdens de garantieperiode die begint te lopen vanaf de plaatsingsdatum en (vi) het garantiecertificaat, ingevuld door de plaatser, binnen 30 dagen na de plaatsingsdatum werd bezorgd aan de Verkoper.

De garantie met betrekking tot filmjaloezieën is van toepassing indien (i) het filmjaloezie is geïnstalleerd door een installateur erkend door de Verkoper, (ii) de plaatser de juiste film en het juiste systeem heeft gekozen volgens de behoeften van de gebruiker en de plaatsingsvoorwaarden ervan in acht heeft genomen, (iii) de eindgebruiker de aanbevelingen heeft opgevolgd tijdens het onderhoud van de films, (iv) de klacht gegrond is en duidelijk het gebrek van de film aantoont, (v) het defect wordt vastgesteld tijdens de garantieperiode (die begint te lopen vanaf de plaatsingsdatum) en (vi) het garantiecertificaat, ingevuld door de plaatser, binnen 30 dagen na de plaatsingsdatum werd bezorgd aan de Verkoper.

Voor andere producten biedt de Verkoper een commerciële garantie voor alle mogelijke defecten die kunnen ontstaan, maar enkel indien het defect in kwestie binnen 30 dagen na de ontdekking van het defect per aangetekende brief door de Koper wordt gemeld en dat dit schrijven naar behoren is gerechtvaardigd en dat de Goederen in de tussentijd niet werden vervreemd, omgevormd of ingebouwd. Na deze periode van 30 dagen is geen enkele klacht meer geldig. De Koper is verplicht om, na een geldige melding van een gebrek, de Verkoper in staat te stellen het probleem te onderzoeken en de meest geschikte oplossing te bieden. Hierbij heeft de Verkoper de mogelijkheid om te kiezen tussen reparatie en/of vervanging (desgevallend door een gelijkwaardig product na technische wijzigingen). De Goederen worden niet teruggenomen door de Verkoper en hun prijs zal alleen worden terugbetaald in het geval dat reparatie of vervanging niet kan worden uitgevoerd. In dat geval heeft de Koper geen recht op een hogere schadevergoeding dan de aankoopprijs van het Goed.

Elke aanspraak op vergoeding of garantie vervalt in elk geval indien (i) de Goederen anders zijn gebruikt dan in overeenstemming met de instructies van de Verkoper of op een niet-zorgvuldige manier of (ii) de schade aan de Goederen is veroorzaakt tijdens de installatie door overmacht of door de Koper, zijn werknemers of aangestelden.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Er worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan de Koper tijdens de uitvoering van een bestelling van Goederen/Diensten en tijdens de fysieke overdracht van de Goederen/Diensten in het kader van een bestelling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Koper heeft daarom niet het recht om de Goederen of delen van de Goederen zelf te kopiëren of op enigerlei wijze te reproduceren of om in het kader van communicatie of reclame gebruik te maken van enige intellectuele eigendomsrechten (zoals merkenrecht), die uitsluitend eigendom zijn van Verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De ontwerpen, plannen en logo's die worden of zullen worden gemaakt in het kader van de uitvoering van de bestelling blijven te allen tijde het intellectueel eigendom van de Verkoper. De Koper mag ze niet vervreemden, kopiëren, reproduceren, doorgeven of meedelen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

7. Aansprakelijkheid

De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper of een derde kan lijden als gevolg van een defect of slechte werking van de Goederen of een slechte uitvoering van de Diensten en hun werking na de plaatsing of schade veroorzaakt door te late, onnauwkeurige of onvolledige leveringen, terbeschikkingstellingen of uitvoeringen van Goederen/Diensten, of door onnauwkeurige maten, plannen, schetsen of specificaties verstrekt door de Koper of een door de Koper aangeduide derde, behalve in geval van een opzettelijke fout of grove nalatigheid van de kant van de Verkoper, zijn personeel of aangestelden. Deze aansprakelijkheidsbeperking is ook van toepassing op onderzoeken naar zonnefactoren en thermische risico's die door de Verkoper uitsluitend ter informatie voor de Koper zijn opgesteld.

De Verkoper kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, gevolgschade of immateriële schade als gevolg van een bedrijfsstagnatie. In geval van aansprakelijkheid voor directe schade mag geen enkele schadevergoeding ooit hoger zijn dan de prijs van de Goederen/Diensten.

8. Onderaanneming

De Verkoper is gerechtigd onderaannemers in te schakelen voor de levering, installatie of uitvoering van Goederen/Diensten en dit onder meer volgens de normen, voorwaarden en richtlijnen.

9. Overmacht

Elke bestelling voor Goederen/Diensten kan door de Verkoper onmiddellijk worden beëindigd na een eenvoudige schriftelijke kennisgeving en zonder compensatie, of de uitvoering van de bestelling kan worden vertraagd als er een situatie van overmacht is ontstaan na aanvaarding van de bestelling, en wel in de volgende gevallen (maar niet hiertoe beperkt): arbeidsconflict, natuurramp, brand, mobilisatie, vordering, embargo, verbod op geldoverdracht, opstand, gebrek aan transportmiddelen, probleem van algemene bevoorrading, beperking van werkgelegenheid en energie en elke andere gebeurtenis die niet kan worden gecontroleerd door de Verkoper. Als overmacht worden ook beschouwd: de (tijdelijke) stopzetting van de activiteiten of productie door de fabrikant van (delen van) Goederen alsmede de impact van wettelijke, regelgevende of andere bepalingen waardoor bepaalde (delen van) Goederen/Diensten niet meer worden geproduceerd of aangeboden.

10. Meldingen


Alle meldingen tussen de Koper en de Verkoper worden schriftelijk gedaan aan het adres vermeld op de orderbevestiging.

11. Wijziging

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Bij wijziging tijdens de uitvoering van de bestelling brengt de Verkoper de gewijzigde tekst onder de aandacht van de Koper. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Koper geacht de gewijzigde tekst te hebben aanvaard, zodat de gewijzigde tekst tegen hem kan worden tegengeworpen voor de duur van de lopende bestelling.

12. Persoonsgegevens

In het kader van zijn activiteit is de Verkoper verplicht om bepaalde persoonsgegevens over de Koper te verzamelen en te verwerken. Deze verwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (bekend als "AVG"). De methoden voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, evenals de rechten waarover de Koper beschikt, kunnen worden geraadpleegd in de kennisgevingen ter attentie van de gebruikers van de Verkoper, en zijn terug te vinden op: https://www.solarscreen.eu/nl/privacy

13. Rechtsbevoegdheid - Toepasselijk recht


De bestelling van de Koper voor de Goederen/Diensten en deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Luxemburgs recht.
Elk geschil met betrekking tot een verkoop of de Algemene Verkoopvoorwaarden zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg).Cookies och andra teknologier
Door op «Accepteren» te klikken, accepteert u het gebruik van cookies van Adobe en derde partijen, evenals andere vergelijkbare technologieën om uw browse-ervaring te verbeteren, uw betrokkenheid bij onze inhoud te analyseren en te meten en meer relevante advertenties aan te bieden op Adobe en andere websites. Lees meer over de beschikbare opties en cookies. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

GODKÄNN