Právní upozornění

Právní upozornění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY:

 


1. Definice
‘Seller’: Solar Screen International SA, se sídlem na adrese: 18 rue du Commerce, L-3895 Foetz zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B-22286.
‘Zboží’: Všechny produkty nabízené Prodávajícím.
"Služby": Všechny služby nabízené Prodávajícím, zahrnující mimo jiné služby dodávky Zboží, instalaci Zboží, technické poradenství o materiálech nezbytných pro instalaci Zboží třetími stranami, marketingové služby a školení.
‘Zboží/Služby’: Zboží a Služby společně.
‘Kupující’: Jakákoli strana vystupující jako Kupující Zboží a / nebo Služeb Prodávajícího nebo vystupující jako subdodavatel nebo distributor Prodávajícího, a která toto Zboží / Služby v této funkci nabývá.

2. Obecně
Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro veškerý prodej Zboží a / nebo Služeb od Prodávajícího Kupujícímu. Nahrazují veškeré předchozí Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího. Jakékoliv použití Všeobecných obchodních podmínek Kupujícího je proto výslovně vyloučeno. Při přijetí a / nebo realizaci objednávky předložené Prodávajícímu se má za to, že Kupující tyto Všeobecné obchodní podmínky akceptuje v plném rozsahu a bez výhrad. Od těchto Všeobecných obchodních podmínek může být upuštěno pouze s výslovným písemným souhlasem managementu Prodávajícího.
Jakákoli neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nesmí v žádném případě mít za následek neplatnost ostatních ustanovení. V takovém případě strany učiní vše, co je v jejich silách, aby nahradily jakékoli neplatné ustanovení rovnocenným a platným ustanovením.

3. Cena, fakturace a platba
TUvedené a zveřejněné ceny jsou netto částky vyjádřené v eurech. Všechny daně nebo poplatky jsou splatné Kupujícím, jakož i veškeré náklady na poštovné nebo dopravu. Veškeré faktury musí být zaslány na adresu uvedenou ve formuláři objednávky. Každá faktura se považuje za přijatou v případě, že do 15 dnů ode dne jejího odeslání nebyla vznesena písemná a definitivní námitka. Pokud není dohodnuto jinak, faktury jsou splatné v hotovosti v registrovaném sídle Prodávajícího a do 15 dnů. Agenti Prodávajícího, obchodní zástupci, subdodavatelé nebo jiní zástupci nejsou oprávněni vybírat faktury.
Neúplné nebo sporné doručení však neopravňuje Kupujícího k odložení plateb. Neplacení v den splatnosti faktury činí následující okamžitě splatnými, a to automaticky a bez oznámení:
- veškeré neuhrazené zůstatky všech ostatních faktur, a to i faktur, které ještě nejsou splatné;
- jakákoli částka, která zůstane nezaplacena ke dni splatnosti, automaticky a bez oznámení, zaplacení penále úrokové sazby za měsíc (každý započatý měsíc je považován za celý měsíc) ve výši úrokové sazby uplatňované Evropskou centrální bankou v rámci poslední operaci refinancování plus 10 procentních bodů;
- paušální náhrada nákladů na vymáhání ve výši 40 EUR a pozastavení všech probíhajících objednávek,
bez ohledu na možnost uhradit Prodávajícímu náklady na soudní řízení.
Tyto sankce nemají vliv na podmínky zpětných plateb a nevyžadují stažení dotčeného zboží nebo výrobků.

4. Objednávka a dodávka Zboží / Služeb
4.1 Objednávka
Všechny cenové nabídky Zboží / Služeb jsou platné pouze 30 dnů po jejich písemném odeslání Kupujícímu, není-li písemně dohodnuto jinak. Kupující se podpisem nabídky nebo objednávkového formuláře s konečnou platností a neodvolatelně zavazuje k objednávce. Změny objednávky nebo zrušení na žádost Kupujícího budou účinné pouze tehdy, pokud s nimi Prodávající písemně souhlasí. Veškeré náklady vyplývající z těchto změn nebo zrušení hradí Kupující.
Prodávající má právo požadovat zálohu na každou objednávku nebo požádat o zaplacení celkové částky. V takovém případě bude objednávka platná a uskutečněná až po příslušném zaplacení zálohy nebo celkové částky. Platba požadované zálohy nebo částky v každém případě představuje přijetí nabídky nebo objednávky.
V případě, že objednávka je v rozporu s veřejným pořádkem nebo morálkou nebo zákonným nebo regulačním ustanovením, nebo pokud Kupující neplní své povinnosti vůči Prodávajícímu, vyhrazuje si Prodávající právo zcela pozastavit nebo zrušit objednávku jako celek nebo částečně, a přitom se zachovává právo na vrácení již zaplacené zálohy nebo částky. V případě technické změny Zboží / Služeb nebo ekonomických podmínek si Prodávající vyhrazuje právo při realizaci objednávky provést změny nebo dodatky k vlastnostem Zboží / Služeb. V případě jakékoli změny vlastností však Prodávající zaručuje stejné funkce a kvalitativní vlastnosti Zboží / Služeb.

4.2 Dodání / poskytnutí
Datum nebo lhůta pro doručení, poskytnutí a realizaci je Prodávajícím sdělena při potvrzení objednávky Prodávajícím. Datumy a termíny jsou orientační a nejsou pro Prodávajícího závazné, pokud není písemně výslovně dohodnuto jinak. Jakékoliv překročení tohoto data nebo lhůty nemůže v žádném případě znamenat pokutu, škodu nebo zrušení objednávky.
Není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jiné místo dodání, bude místem doručení Ex Works ("EXW" - Incoterms 2011), tj. ve Foetzu (Lucembursko). Veškerá přeprava nebo dodávka se provádí na náklady a riziko Kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo provádět dílčí dodávky, poskytnutí nebo realizace a vystavovat příslušné dílčí faktury.
Kupující je povinen umožnit dodání, převzetí nebo skutečné poskytnutí Zboží / Služeb. Kupující je povinen automaticky a bez předchozího oznámení nést náklady a riziko u veškerého Zboží, které je s konečnou platností přijato v dohodnutém termínu jím nebo oprávněnou osobou, nebo veškerých Služeb, které nemohou být provedeny, bez ohledu na místo, kde se Zboží nachází, a bez ohledu na to kde mají být Služby prováděny, včetně výrobního závodu Prodávajícího, jeho zástupců / subdodavatelů. Veškeré náklady (přeprava, skladování a další), které z toho vyplývají, jsou fakturovány automaticky a bez oznámení Kupujícímu, a to od sjednaného (počátečního) data. Skutečnost, že Zboží není vyzvednuto nebo s konečnou platností přijato nebo že není umožněno, aby byly Služby provedeny ve stanovený den (zahájení), nemá vliv na zaplacení sjednané ceny.

4.3 Vlastnická práva
Zboží (i když je dodáno za účelem poskytování Služeb) zůstává majetkem Prodávajícího, dokud Kupující nezaplatí všechny příslušné faktury bez ohledu na převod rizika. Kupující se zavazuje respektovat práva Prodávajícího vůči třetím stranám a nepřenášet, měnit nebo zapracovávat Zboží před úplným zaplacením kupní ceny, pokud se s Prodávajícím písemně nedohodl jinak. V případě dalšího prodeje tohoto zboží Kupujícím třetím osobám před úplným zaplacením příslušné faktury (faktur) a v jakékoli formě, se nárok Kupujícího považuje za postoupený Prodávajícímu (Lucemburské právo ze dne 31. března 2000 o účincích ustanovení o výhradě vlastnictví v obchodních smlouvách a o změně některých ustanovení Obchodního zákoníku).

5. Záruka
Převzetí / provedení Zboží / Služeb zahrnuje všechny viditelné vady s ohledem na Prodávajícího. Kupující je rovněž povinen při dodání Zboží zkontrolovat jeho množství / kvalitu / stav. Není-li k tomuto subjektu v době dodání podána písemná připomínka, považuje se dodávka za řádně provedenou.
Všeobecné záruční podmínky jsou k dispozici na vyžádání. Prodávající poskytuje obchodní záruku za případné vady, což může nastat pouze v případě, že je vada oznámena Kupujícím doporučeným dopisem do 15 dnů od zjištění uvedené vady, a je řádně odůvodněna a Zboží není mezitím převedeno, změněno ani instalováno. Po uplynutí této lhůty 15 dnů není reklamace již platná. Kupující je povinen následně po platném oznámení vady umožnit Prodávajícímu prověřit problém a poskytnout nejvhodnější řešení. Prodávající bude mít možnost zvolit si mezi opravou a / nebo výměnou (pokud je to vhodné, za rovnocenný výrobek s přihlédnutím k technickým změnám). Zboží bude Prodávajícím převzato zpět a jeho cena bude vrácena pouze v případě, že není možná oprava nebo výměna Zboží. V takovém případě nebude mít Kupující nárok na náhradu škody vyšší než kupní cena Zboží. Obchodní záruka zanikne po uplynutí záruční lhůty.
Jakýkoli nárok na náhradu škody nebo na záruku zaniká ve všech takových případech, kdy (i) bylo zboží používáno jinak než v souladu s pokyny prodávajícího nebo nevhodným způsobem nebo (ii) škoda na majetku byla způsobena během instalace vyšší mocí nebo Kupujícím, jeho zaměstnanci nebo zástupci.

6. Práva k duševnímu vlastnictví
Žádná práva duševního vlastnictví nejsou převedena na Kupujícího během realizace objednávky Zboží / Služeb a během fyzického převodu Zboží / Služeb v rámci objednávky, není-li písemně dohodnuto jinak. Kupující proto nemá právo kopírovat Zboží ani jeho části, ani jej reproduktovat jakýmkoliv způsobem, ani využívat jakýchkoli práv duševního vlastnictví (např. práva ochranných známek) v souvislosti s komunikací nebo reklamou, což přináleží výlučně Prodávajícímu, není-li písemně dohodnuto jinak. Výkresy, plány a loga, které jsou nebo budou vytvořeny v rámci realizace objednávky, zůstávají vždy duševním vlastnictvím Prodávajícího. Kupující je nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího předávat, kopírovat, reprodukovat, přenášet ani sdělovat třetím osobám.

7. Odpovědnost
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody, které Kupujícímu nebo třetí osobě vzniknou v důsledku selhání nebo nefunkčnosti Zboží nebo špatného poskytování Služeb a jejich provozu po implementaci, ani za škody způsobené pozdním, nepřesným nebo neúplným dodáním, poskytnutím nebo provedením Zboží / Služeb, ani z důvodu nepřesných měření, plánů, náčrtků nebo specifikací poskytnutých Kupujícím nebo třetí stranou určenou Kupujícím, s výjimkou případu úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti ze strany Prodávajícího, jeho zaměstnanců nebo agentů.
Prodávající nenese žádnou odpovědnost za nepřímé, následné nebo nehmotné škody v důsledku provozních závad. V případě odpovědnosti za přímé škody nemůže žádná náhrada ani kompenzace nikdy překročit cenu Zboží / Služeb.

8. Subdodávky
Prodávající je oprávněn použít subdodavatele k dodávce, instalaci nebo implementaci Zboží / Služeb, mimo jiné v souladu s normami, podmínky a pravidly.

9. Vyšší moc
Každá objednávka Zboží / Služeb může být Prodávajícím ukončena ihned po jednoduchém písemném oznámení a bez odškodnění/kompenzace nebo může být realizace objednávky odložena, pokud nastane situace vyšší moci po přijetí objednávky, a to v následujících (nevyčerpávajících) případech: pracovní spory, přírodní pohroma, požár, mobilizace, konfiskace, embargo, zákaz převodu měn, povstání, nedostatečná doprava, obecný problém poskytnutí, omezení používání a problémů s energiemi či jakýchkoli jiných událostech, které jsou mimo kontrolu Prodávajícího. Za případy vyšší moci se rovněž považují tyto případy: (dočasné) ukončení činnosti nebo výroby výrobcem (částí) Zboží, jakož i dopad právních, regulačních nebo jiných ustanovení, která znamenají, že některá(á) část(i) Zboží / Služeb již nelze vyrábět nebo nabízet.

10. Oznámení
Veškerá oznámení mezi kupujícím a prodávajícím musí být učiněna písemně na adresu uvedenou na potvrzené objednávce.

11. Modifikace
Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv modifikovat. V případě modifikace během realizace objednávky poskytne Prodávající pozměněný text na vědomí Kupujícímu. Nebude-li do čtrnácti dnů od oznámení modifikovaného textu doručena žádná písemná námitka, má se za to, že Kupující akceptoval modifikovaný text, a ten bude pro něj platný v rámci celé aktuální objednávky.

12. Příslušné soudy - Rozhodné právo
Objednávka Kupujícího týkající se Zboží / Služeb a těchto Všeobecných obchodních podmínek se řídí výhradně lucemburským právem.
Veškeré spory týkající se prodeje nebo Všeobecných obchodních podmínek budou předloženy výhradně příslušným soudům se sídlem v Lucemburku (Lucemburské velkovévodství).

Sitemap
Pokračováním v prohlížení našich stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním souborů cookie, které vám nabídnou cílené nabídky přizpůsobené vašim zájmům, ale vytvoří také statistické údaje o vaší návštěvě s cílem zlepšit vaše zážitky jako klient nebo ten, kdo hledá informace.